(English version below)MrLarsson lecturing

Förra veckan besökte Hovrättspresident Ralf G Larsson två klasser i årskurs 7 på IESL för att berätta om det svenska rättssystemet och hur man arbetar som domare. Mr. Larsson berörde många saker som eleverna hade lärt sig under pågående Unit om Brott och Straff. Som ni säkert förstår stärkte detta besök eleverna när de känner att de förstod och kunde följa med vad Mr. Larsson berättade. Eleverna kunde även ställa specifika, kluriga frågor som är svåra för mig som lärare att svara på. Många elever är intresserade av brottsmål, vilket kanske kan bero på alla TV-serier som handlar om detta? En elev frågade bland annat om det var läskigt att sitta i samma rum som gärningsmannen. En annan frågade om man ofta var rädd som domare.

Mr. Larsson berättade om att man som domare förutom arbetet i Rättssalen även arbetade som utredare av nya lagförslag. Han talade om de kläder man bar i rättssalen jämfört med andra länder där man bla. bär kappor. Föreläsning berörde även stora mål som Mr. Larsson suttit domare i. Ett av de senaste målen var den så kallade Terroristrättegången där dom föll i december vid Göteborgs Tingsrätt. Målet blev överklagat till Hovrätten och där faller domen den 30 mars.

Frågorna haglade och de berörde stort som smått. Många elever ville även ha en egen pratstund med Mr. Larsson efter hans föreläsning för att få svar på sina specifika frågor.
MrLarsson questions

Att ha besök av föräldrar som kan ge eleverna en praktisk inblick i hur ett yrke fungerar är ovärderligt. Som SO-lärare uppskattar jag detta väldigt mycket och skulle gärna vilja ha fler besök från föräldrar från alla yrkesgrupper. Även om vi kanske inte just för tillfället läser om något som kan kopplas till just ditt yrke, så gör det ingenting! Inom SO-ämnena är oftast alla yrkesgrupper lika aktuella. Som SO-lärare har jag liten kännedom om vad ni föräldrar arbetar med. Anledningen till att jag fick kännedom om Mr. Larsson och kunde bjuda in honom var att då jag visade ett nyhetsinslag om domen i Terroristrättegången, kommenterade en elev inslaget med;

-Det är ju målet som min pappa arbetar med.

Jag hoppas därför att jag med detta kan få fler föräldrar som vill komma och tala om sina yrken.

Kontakta mig gärna:

monika.englund.lund@engelska.se

070-1643317

Vänligen

Ms. Englund

—  English version  —

Parent visiting – PTA

Last week Hovrättspresident Ralf G Larsson visited two classes in grade 7 at IESL to talk to them about the Swedish legal system and how to work as a judge. Mr. Larsson touched many things that the students had learned during a Unit “Brott och straff”. As you can imagine, MrLarsson lecturingstrengthened this visit the students when they felt that they understood and could follow what Mr. Larsson talked about. Students could also ask specific, tricky questions that are difficult for me as a teacher to answer. Many students are interested in the criminal proceedings, which might depend on all the TV shows that cover this? One student asked if it was scary to sit in the same room as the perpetrator. Another student asked about if Mr. Larsson felt afraid or threatened as a judge.

Mr. Larsson told that the man who judges in addition to work in the courtroom also worked as an investigator of new laws. He talked about the clothes they carried in the courtroom compared to other countries where they are wearing court uniforms. Lecture also touched trials that Mr. Larsson has been working with. One of the latest trial was the so-called terrorist trial at the Gothenburg District Court. The verdict was appealed to Hovrätten and the judgment will fall on 30 March.

The questions rained down and touched both large and small topics. Many students also wanted a private chat with Mr. Larsson after his lecture to get answers to their specific questions. MrLarsson questions

To have visits from parents who can give students a practical insight into how a professional work is invaluable. As the SO-teacher, I appreciate this very much and would like to have more visits from parents from all professions. It does not matter if we at the moment are not reading about something that can be linked to your profession. As the SO-teacher, I have little knowledge of what you are working with parents. The reason I became aware of Mr. Larsson and could invite him was that when I turned the news reports on the verdict in the terrorist trial, commented a student wrapped with;

That’s the goal that my dad works with.

I therefore hope that, with this can get more parents who want to come and talk about their professions.

Please contact me:

monika.englund.lund@engelska.se

070-1643317

Kind regards Ms. Englund

Förälder på besök – PTA

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X